เงินกู้เงินสามัญครูไทย (สค.)

1.  ต้องเป็นสมาชิก สสอค. (ครูไทย) โดยได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว

                        2.  วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท

                        3.  ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

                        4.  เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือนหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

                        5.  มีสิทธิกู้เงินสามัญ (ครูไทย) ดังต่อไปนี้

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ         2,001 – 2,500  กู้ได้           80,000.-  บาท

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ         2,501 – 3,000  กู้ได้         100,000.-  บาท

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ         3,001 – 3,500   กู้ได้         150,000.-  บาท

                            เงินเดือนเหลือสุทธิ        3,501    ขึ้นไป   กู้ได้          200,000.-  บาท                          

                        6.  กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด

                                 กู้ไม่เกิน      100,000               ส่งต้นเงินเดือนละ        500.-   บาท

                                 กู้เกินกว่า    100,000  –  150,000 ส่งต้นเงินเดือนละ        800.-   บาท

                                 กู้เกินกว่า    150,000  –  200,000 ส่งต้นเงินเดือนละ       1,000.-  บาท

            7.  ส่งชำระแล้ว 12 งวด มีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

            8.  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกครูไทย)

หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสัญญานี้ได้ 2 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญและ ATM

             9. ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

             10. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

            11. สำหรับการชำระเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ สสอค. (ครูไทย) ต้องชำระของปีที่แล้วก่อน ในปีต่อไปให้ต่ออายุ ดังนี้

                                    (1) ชำระเป็นเงินสด 

                                    (2) ชำระโดยให้สมาชิกทำหนังสือยินยอมหักเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

              12. เรื่องอื่นๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

            หมายเหตุ  1. สงวนสิทธิ์ครูโรงเรียนเอกชน, พนักงานราชการ, พนักงานจ้างตามภารกิจ

                      2.  หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

                        เอกสารประกอบการกู้เงิน

                   *สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

                        *สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง), เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)