เงินกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการชุมนุมสหกรณ์ สส.ชสอ.(ชอ.)

1.  ต้องเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย สส.ชสอ. โดยได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว

2.  วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท

3.  ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

4.  เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือนหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด                   

5. มีสิทธิกู้เงินสามัญ สส.ชสอ. ดังต่อไปนี้

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ         2,001 – 2,500  กู้ได้         80,000.-   บาท

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ         2,501 – 3,000  กู้ได้       100,000.-   บาท

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ         3,001 –  3,500  กู้ได้       150,000.-   บาท

                             เงินเดือนเหลือสุทธิ          3,501 –   ขึ้นไป  กู้ได้        200,000.-   บาท

6. กำหนดการชำระหนี้คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด

                                 กู้ไม่เกิน      100,000                 ส่งต้นเงินเดือนละ       500.-   บาท

                                 กู้เกินกว่า    100,000  –  150,000 ส่งต้นเงินเดือนละ       800.-   บาท

                                 กู้เกินกว่า    150,000  –  200,000 ส่งต้นเงินเดือนละ      1,000.-  บาท

7. ส่งชำระแล้ว 12 งวด มีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

8. ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์)

          หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสัญญานี้ได้ 2 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญและ ATM

9. ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

10. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

11. สำหรับการชำระเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ สส.ชสอ. ต้องชำระของปีที่แล้วก่อน ในปีต่อไปให้ต่ออายุ ดังนี้

                                    (1) ชำระเป็นเงินสด 

                                    (2) ชำระโดยให้สมาชิกทำหนังสือยินยอมหักเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

12. เรื่องอื่นๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมายเหตุ  1.  สงวนสิทธิ์ครูโรงเรียนเอกชน, พนักงานราชการ, พนักงานจ้างตามภารกิจ

                    2.  หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

                   เอกสารประกอบการกู้เงิน

                   *สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

                      *สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1(ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง),เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)