อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)    
ร้อยละ 2.60 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

เงินฝากประเภทประจำ
– ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี)  ร้อยละ 2.75 ต่อปี
– ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี)   ร้อยละ 3.00 ต่อปี
– ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี)  ร้อยละ 3.25 ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
เงินกู้ทุกประเภท
ร้อยละ 5.70 ต่อปี
เงินกู้โครงการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยปี 54
ร้อยละ 5.50 ต่อปี