เงินกู้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (สท.)

การกู้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันให้กู้เงินกองทุนประกันเงินกู้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

1. ช่วยเหลือเมื่อสหกรณ์ฯได้ดำเนินการจำหน่ายสมาชิกภาพผู้กู้แล้ว

2. สหกรณ์ฯดำเนินคดีแก่ผู้กู้จนถึงขั้นบังคับคดีแล้ว ผู้กู้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดขายทอดตลาด

หรือมีแต่ไม่เพียงพอชำระหนี้ (ต้องเป็นมติคณะกรรมการ 3 ใน 5)

3. สหกรณ์ฯเร่งติดตามหนี้สินจนถึงที่สุดแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการมีมติเป็นเอกฉันท์

4. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันในวงเงินหนี้คงเหลือสุทธิเท่านั้น

วิธีการดำเนินการ

1. ผู้ค้ำประกันขอผู้กู้เงินกองทุนเพื่อชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ทั้งจำนวนเงินกู้คงเหลือตาม

ภาระหนี้ต้องไม่เกิน 300,000 บาท

2. มีผู้ค้ำประกัน 1 คน

3. การส่งชำระคืนภายใน 150 งวด

4. กองทุนคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อันตราร้อยละ 0 (ศูนย์) ต่อปี

5. ผู้ค้ำประกันสามารถมอบอำนาจให้ทนายที่ปรึกษาสหกรณ์ฯฟ้องบังคับคดีไล่เบี้ยได้(เงินที่ผู้ค้ำประกันจ่ายแทนผู้กู้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้)