เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (กู้ได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท)

1. กู้ซื้อรถยนต์เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

2. กู้เพื่อลงทุนทำการเกษตร

3. กู้เพื่อลงทุนการค้าขาย ฯลฯ

เอกสารประกอบคำขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์หรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใบเสร็จ 7 ฉบับ)

2. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา น.ส. 3ก. จำนวน 2 ชุด โดยกำหนดที่ดินในจังหวัดและต่างจังหวัดอัตราเสียค่าตรวจสอบที่ดิน ในวันยื่นคำขอกู้ของแต่ละจังหวัด ดังนี้
2.1 จังหวัดลพบุรี (3,000 บาท)
2.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี  (3,500 บาท)
2.3 จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ (4,500 บาท)
2.4 จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว (5,000 บาท)
2.5 นอกเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

หมายเหตุ ให้สมาชิกหาหลักเขตที่ดินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการไปตรวจสอบที่ดินได้สะดวก

3. นำโฉนดที่ดินไปขอราคาประเมินที่ดินจังหวัดหรือสาขา ถ้า น.ส. 3ก. ไปขอราคาประเมินที่ที่ดินอำเภอแต่ละอำเภอ

4. รูปถ่ายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนอง ประกอบด้วยรูปถ่ายบริเวณที่ดิน สภาพของที่ดินทั่วไปและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 4 ด้าน หรือรูปถ่ายหลักเขตของที่ดินที่ตั้งอยู่อย่างน้อย4 ภาพ และให้เขียนแผนผังที่ตั้งของที่ดินที่จำนำมาจำนอง

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของเจ้าของโฉนด หรือ น.ส. 3ก. อย่างละ 2 ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และคู่สมรส และเจ้าของโฉนดหรือน.ส. 3 ก. และคู่สมรสอย่างละ 2 ชุด

7. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบมรณะบัตร ของผู้กู้และเจ้าของโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. และคู่สมรสอย่างละ 2 ชุด

8. หนังสือรับรองเงินเดือนของคู่สมรส กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

9. คำขอกู้ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และมาติดต่อด้วยตนเองที่สหกรณ์

10. กำหนดรับคำขอกู้หมดเขตทุกสิ้นเดือนของทุกเดือนที่สหกรณ์ ถ้าเดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกเป็นวันทำการวันแรก

11. ผู้เป็นเจ้าของหลักฐานเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุดพร้อมลงวันที่กำกับด้วย