เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กู้ได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท)

1. กู้เพื่อการสร้างอาคาร เอกสารที่จะต้องนำมาประกอบการขอกู้ มีดังนี้
– แบบพิมพ์เขียวซึ่งมีวิศวกรรับรอง
– ประมาณการวัสดุก่อสร้าง
– ผังสถานที่ก่อสร้าง
– สัญญาจ้างการก่อสร้าง
2. กู้เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน (ต้องนำเอกสารจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายอาคารพร้อมที่ดินมาประกอบการขอกู้ด้วย)
3.  กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองอาคารพร้อมที่ดิน (กรณีจำนองเพื่อการเคหะไว้กับธนาคาร ต้องนำเอกสารที่กู้ไว้กับธนาคารมาประกอบการขอกู้ด้วย)
4. กู้เพื่อต่อเติม ปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน (เอกสารที่จะต้องนำมาประกอบมีดังนี้ ภาพถ่ายสถานที่ที่จะต้องต่อเติม หรือซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคาร หรือปรับปรุงที่ดิน)
5. กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคาร (ต้องนำเอกสารการจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างอาคารมาประกอบการขอกู้ด้วย)
6. กู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
7. กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง (ต้องนำเอกสารจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างอาคารมาประกอบการขอกู้ด้วย)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1. เงินกู้เพื่อก่อสร้างบ้านในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
– มีแบบพิมพ์เขียวซึ่งวิศวกรรับรอง
– ประมาณการวัสดุก่อสร้าง
– ผังสถานที่ก่อสร้าง
– ถ้าสร้างบ้าน คิดราคาประเมินร้อยละ 80
– สำหรับบ้านใหม่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
– ให้คิดราคาตามพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านตามรายละเอียด ข้อ 2

2. เงินกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
– ถ้าซื้อจากหน่วยงาน ธนาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร สำนักงานบังคับคดี หรือบ้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
– บ้านจัดสรรใหม่ คิดราคาประเมินร้อยละ 80 ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี
– อาคารไม้ คิดตารางเมตรละ 5,500 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 5 ต่อปี
อาคารพาณิชย์
1) หนึ่งชั้น คิดตารางเมตรละ 7,000 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี
2) สองชั้น คิดตารางเมตรละ 6,500 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี
3) ถ้าเกินสองชั้นราคาจะลดลงชั้นละ 500 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี
– บ้านคอนกรีตชั้นเดียว คิดตารางเมตรละ 7,000 บาท ค่าเสื่อมราคา 2.5 ต่อปี
– บ้านคอนกรีตสองชั้น คิดตารางเมตรละ 6,500 บาท ค่าเสื่อมราคา 2.5 ต่อปี
– บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ คิดตารางเมตรละ 6,000 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 3 ต่อปี ต้องนำเอกสาร จะซื้อจะขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินมาประกอบการขอกู้

3. เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน กรณีจำนองบ้านและที่ดินเพื่อการเคหะไว้กับธนาคารพาณิชย์ต้องนำเอกสารที่กู้ไว้กับธนาคารพาณิชย์มาประกอบการกู้ด้วย

4. เงินกู้เพื่อต่อเติมบ้านและหรือซ่อมแซมบ้านของตนเอง ต้องถ่ายภาพสถานที่ที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร หรือปรับปรุงที่ดินมาประกอบคำขอกู้ด้วย

5. เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมการก่อสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองที่ดินที่จะซื้อนั้นต้องเป็นกรรมสิทธิของตนเองและนำมาจำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ด้วยและมีสัญญาจะซื้อจะขายมาประกอบการกู้

6. เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ที่ดินที่จะไถ่ถอนต้องเป็นกรรมสิทธิของตนเองและนำมาจำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ด้วย

7. เงินกู้เพื่อจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ที่ดินที่จะซื้อและปลูกสร้างบ้านนั้นต้องเป็นกรรมสิทธิของตนเองและนำมาจำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ด้วยและต้องมีสัญญาจะซื้อ จะขายประกอบการกู้

หลักประกันการกู้เงินพิเศษและกำหนดชำระคืน
1.ใช้หลักทรัพย์อันปลอดภาระจำนองรายอื่นมาค้ำประกันการกู้เงินพิเศษในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ โดยคิด 80% ของราคาประเมินจากทางราชการ รวมสิ่งปลูกสร้าง และสภาพหลักทรัพย์ต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ
2. ชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด

เอกสารประกอบคำขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์หรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใบเสร็จ 7 ฉบับ)

2. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา น.ส. 3ก. จำนวน 2 ชุด โดยกำหนดที่ดินในจังหวัดและต่างจังหวัดอัตราเสียค่าตรวจสอบที่ดิน ในวันยื่นคำขอกู้ของแต่ละจังหวัด ดังนี้
2.1 จังหวัดลพบุรี (3,000 บาท)
2.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี  (3,500 บาท)
2.3 จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ (4,500 บาท)
2.4 จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว (5,000 บาท)
2.5 นอกเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

หมายเหตุ ให้สมาชิกหาหลักเขตที่ดินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการไปตรวจสอบที่ดินได้สะดวก

3. นำโฉนดที่ดินไปขอราคาประเมินที่ดินจังหวัดหรือสาขา ถ้า น.ส. 3ก. ไปขอราคาประเมินที่ที่ดินอำเภอแต่ละอำเภอ

4. รูปถ่ายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนอง ประกอบด้วยรูปถ่ายบริเวณที่ดิน สภาพของที่ดินทั่วไปและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 4 ด้าน หรือรูปถ่ายหลักเขตของที่ดินที่ตั้งอยู่อย่างน้อย4 ภาพ และให้เขียนแผนผังที่ตั้งของที่ดินที่จำนำมาจำนอง

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของเจ้าของโฉนด หรือ น.ส. 3ก. อย่างละ 2 ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และคู่สมรส และเจ้าของโฉนดหรือน.ส. 3 ก. และคู่สมรสอย่างละ 2 ชุด

7. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบมรณะบัตร ของผู้กู้และเจ้าของโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. และคู่สมรสอย่างละ 2 ชุด

8. หนังสือรับรองเงินเดือนของคู่สมรส กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

9. คำขอกู้ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และมาติดต่อด้วยตนเองที่สหกรณ์

10. กำหนดรับคำขอกู้หมดเขตทุกสิ้นเดือนของทุกเดือนที่สหกรณ์ ถ้าเดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกเป็นวันทำการวันแรก

11. ผู้เป็นเจ้าของหลักฐานเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุดพร้อมลงวันที่กำกับด้วย