เงินกู้ว่าด้วยการประนอมหนี้ (สน.)

เงินกู้ว่าด้วยการประนอมหนี้ (สน.)

        สมาชิกที่มีสิทธิขอประนอมหนี้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

             1. เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ของสมาชิก คู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัว

             2. เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าอัตราเงินเดือนเดิม

             3. เป็นบุคคลที่ถูกคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์

             4. เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข ข้อ 1-3 แต่คณะอนุกรรมการประนอมหนี้เห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการประนอมหนี้

        หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

             1. ขยายระยะเวลาการส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินสองเท่าที่กำหนดในสัญญาเดิม ทั้งนี้ ต้องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

             2. สหกรณ์อาจพิจารณาวงเงินกู้ใหม่ตามความเหมาะสม หรืออาจให้ออกจากการเป็นสมาชิกและรับกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ และพิจารณาให้กู้โดยเงื่อนไขพิเศษตามที่คณะอนุกรรมการประนอมหนี้เห็นสมควร ในกรณีนี้จะต้องจัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน

             3. หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งชำระตามที่เห็นสมควร

 4. สมาชิกมีสิทธิประนอมหนี้ได้เพียง 1 ครั้ง

             5. มีสิทธิการค้ำประกันสมาชิกรายอื่นได้ตามปกติ