เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.70 บาท ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ)
และจัดทำประกันภัยสินเชื่อไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ หรือตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
*สหกรณ์จะคำนวณสิทธิ์การกู้เงินจากสลิปเงินเดือน*
เงินกู้มี  3 ประเภท ดังนี้


การค้ำประกันเงินกู้สามัญ กำหนดไว้ ดังนี้
สมาชิกคนหนึ่งให้ค้ำประกันอย่างน้อยคนหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทและสามารถค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปรวมค้ำประกันเงินกู้ ATM ได้ไม่เกิน 14 คน ยกเว้นการกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ (ตามวิทยฐานะ) ให้สมาชิกค้ำประกันได้อีก 2 คน และการกู้เงินสามัญครูไทย, การกู้เงินสามัญ สส.ชสอ. ให้สมาชิกค้ำประกันได้อีก 2 คน แต่ทั้งนี้ให้สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันให้บุคคลหนึ่งได้ไม่เกิน 2 สัญญา และเงินกู้สามัญ ฌสอค, เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาชีวิตของสมาชิก ให้สมาชิกค้ำประกันได้อีก 1 คน และไม่เกิน 1 สัญญา

การยื่นคำขอกู้เงินสามัญ กำหนดไว้ ดังนี้
1. สมาชิกทั่วไป/สมาชิกที่เป็นครูผู้ช่วย ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใบรับเงิน 7 ฉบับ) สามารถยื่นคำขอกู้เงินสามัญรายสัปดาห์ หรือคำขอกู้สามัญวันสิ้นเดือน
2. สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน พนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ใบรับเงิน 13 ฉบับ) สามารถยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและกู้เงินสามัญวันสิ้นเดือน(ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา) ทั้งนี้สมาชิกที่เข้าใหม่ต้องผ่านการอบรมจากสหกรณ์ก่อน

การจ่ายเงินกู้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (คำขอสีเหลือง) สมาชิกสามารถยื่นกู้และขอรับเงินสดหรือเงินโอนได้ทุกวัน และงดการให้กู้ในวันที่ 25 หรือจ่ายเงินกู้ได้ก่อนวันเงินเดือนออก 1 วัน
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ ยื่นคำขอกู้ได้ภายในวันจันทร์-อังคาร สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนให้สมาชิกในวันศุกร์ ยกเว้นเดือนตุลาคม งดกู้
3. เงินกู้สามัญทุกประเภท ที่โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้สมาชิกเดือนละ 3-4 ครั้ง ถ้าสมาชิกยื่นคำขอกู้วันจันทร์ – วันอังคาร จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีให้ในวันศุกร์ของสัปดาห์   ยกเว้น วันศุกร์ ที่ตรงกับสัปดาห์สิ้นเดือน (มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57  ในคราวประชุมครั้งที่ 17  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558) สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและสมาชิกที่ยื่นกู้เงินพิเศษจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีให้สมาชิกภายในวันสิ้นเดือนหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด