เงินกู้สามัญกรณีพิเศษวิทยฐานะ (สก.)

เงินประจำตำแหน่ง

                        1. เงินประจำตำแหน่ง 2,500 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 180,000 บาท

                                    –  ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้

(ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                                    –  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

                                    –  กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

                                    –  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ

                        2. เงินประจำตำแหน่ง 3,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 220,000 บาท

–  ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้ (ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                                    –  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

                                    –  กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

                                    –  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ

                        3. เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท

                                    –  ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้ (ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                                    –  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

                                    –  กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

                                    –  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ

          2.4.2 เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ

                        1. เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 3,500 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท

                                    –  ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้ (ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                                    –  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

                                    –  กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

                                    – ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ

                        2. เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท

                                    –  ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้ (ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                                    –  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

                                    –  กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

                                    –  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ                                          3. เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

                                    –  ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้ (ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                                    –  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน

                                    –  กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

                                    –  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ               เอกสารประกอบการกู้เงิน

                   *สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

                   *สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1(ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง), เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

                   *หนังสือรับรองค่าตอบแทนวิทยฐานะตามแบบที่สหกรณ์กำหนด          หมายเหตุ เมื่อได้รับค่าตอบแทนหรือวิทยฐานะเพิ่มขึ้น หรือปลอดหนี้แล้ว สามารถกู้สามัญกรณีพิเศษวิทยฐานะ(สก.) ได้ใหม่ทั้งนี้เงินเดือนต้องเหลือสุทธิตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด