เงินกู้สามัญทั่วไป (สห.)

สมาชิกสามัญกู้ได้ 95% ของค่าหุ้น สมาชิกสมทบกู้ได้ 90% ของค่าหุ้น ส่งชำระหนี้ภายใน 240 งวด และสามารถกู้เงินประเภทอื่นได้ดังนี้       

                        1. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(สีเหลือง)ต้องไม่เกิน 95% ของค่าหุ้น

                        2. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM (วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท มีผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน) ต้องไม่เกิน 95% ของค่าหุ้น

                        3. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

                        4. กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ สสอค., สสชสอ. ฌสอค,.สพ. และ สภ (วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทมีผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน)

สำหรับสมาชิกสมทบ สมาชิกส่งเงินเอง เอกสารประกอบการกู้เงิน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวสลิปเงินเดือน พนักงานราชการ เอกสารประกอบการกู้เงิน สำเนาบัตรประจำตัว สลิปเงินเดือน ยกเว้นสัญญาจ้าง