เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (สร.) วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกู้เงิน

                        1. คุณสมบัติของผู้กู้

                                    (1) เป็นสมาชิก สอ.ครูลพบุรี จำกัด โดยสมบูรณ์ และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5 ปี และผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี 

                                    (2) สมาชิกผู้กู้เงินนี้ต้องมีหนี้เกินกว่าวงเงินกู้สามัญทั่วไป

                                    (3) สมาชิกต้องมีหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

                                    (4) สมาชิกต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ยกเว้นสมาชิกที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเงินเดือนต้องเหลือสุทธิร้อยละ 30

                                    (5) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูลพบุรีและหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และหรือจัดทำประกันกับบริษัทประกันตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                                    (6) กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมติหรือระเบียบ หรือข้อบังคับแก้ไขให้ถูกต้อง

                        2. วัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้สิน ดังต่อไปนี้

                                    หนี้เงินกู้ทุกประเภทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เท่านั้น

                        3. หลักประกันเงินกู้

                                    (1) ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

                                    (2) ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ จำนวน 300,000 บาท ต่อผู้ค้ำประกัน 1 คน

                        4. การได้รับสิทธิเงินกู้ประเภทอื่น

                                    ให้ใช้สิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ(ฉก.)ได้ ต้องส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด            จึงใช้สิทธิกู้เงินสามัญ สสอค.ครูไทย เงินกู้สามัญสส.ชสอ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(สีเหลือง) ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องไม่เกิน 7,000,000 บาท

                        5. เงื่อนไขอื่น

                                    (1) กรณีผู้กู้ไม่อาจชำระหนี้เงินกู้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร         

                                    (2) ในระหว่างกู้เงินนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

                                     (3) ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อ (3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จะตัดสิทธิการกู้ประเภทอื่นและสิทธิอันพึงมีพึงได้จากสหกรณ์

                                    (4) ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินเมื่อสหกรณ์ต้องการ

                                    (5) คณะกรรมการดำเนินการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก     รายใดรายหนึ่งได้โดยคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์

                                    (6) ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ

                                    (7) ไม่เป็นผู้ที่สำนักงานบังคับคดีอายัดเงินและทรัพย์สินต่างๆ

                    2.6.2 สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กำหนดอย่างครบถ้วน โดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น

                             2.6.3 เอกสารที่ต้องยื่นต่อสหกรณ์

                        1. เอกสารประกอบของผู้กู้

(1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้กู้

                                    (2) สำเนาใบสำคัญสมรส / หย่า หรือมรณบัตร(ถ้ามี)

                                   (3) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล(ถ้ามี)

                                   (4) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินได้อื่นของผู้กู้

                        2. เอกสารประกอบของบุคคลค้ำประกัน

                                   (1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

                                   (2)  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล(ถ้ามี)

                             2.6.4 หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้หลักประกันเดียวกับเงินกู้สามัญทั่วไป

                         สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญที่กู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ไปแล้วสามารถกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ได้อีก 1 ครั้ง ทั้งนี้อายุต้องไม่เกิน 65 ปี