เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ ของสมาชิก คู่สมรส และบุตร

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะขอกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อ

– ต้องเป็นสมาชิก คู่สมรสและบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก

– ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้หรือเป็นสมาชิกที่สหกรณ์รับโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นนับเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง ถึงวันที่ยื่นคำขอกู้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ในสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท

– ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก

– ถ้าเป็นบุตรต้องอยู่ในความอุปการะของสมาชิก และอายุไม่เกิน 40 ปี

– สมาชิกที่กู้เงินเพื่อการศึกษาต่อนี้แล้ว ไม่มีสิทธิกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อนี้อีกจนกว่าจะส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาครบตามหลักสูตรหมดก่อน

– ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ กับสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาจนถึงวันยื่นคำขอกู้

2. วงเงินกู้ ไม่เกินค่าการศึกษาตลอดหลักสูตรตามหลักฐานของแต่ละสถาบันการศึกษาที่กำหนด

3. การส่งเงินงวดชำระหนี้

ในระหว่างที่สมาชิก คู่สมรสและบุตร กำลังศึกษาอยู่สามารถส่งชำระดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ให้ปลอดการส่งชำระหนี้ต้นเงินแต่ต้องส่งชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกเดือน จนจบการศึกษาแล้วจึงชำระต้นเงิน ทั้งนี้ต้องชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 240 เดือน

4. การยื่นคำขอกู้

– คำขอกู้ สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

– สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1(ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง),เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่เป็นคู่สมรสต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง

– หลักฐานการศึกษาต่อของสมาชิก คู่สมรส บุตร ฉบับปัจจุบันที่เข้าศึกษาต่อ