เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ(สย.) วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้กู้

                        1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

                        2. ต้องมีเงินเหลือสุทธิตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

                        3. ต้องเพิ่มเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้ (ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ระเบียบฯ)

                        4. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และ/หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และ/หรือจัดทำประกันกับบริษัทประกันตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

                             2.5.2 วัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อยานพาหนะ ให้สมาชิกกู้เงินได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ซ้ำกัน ได้แก่

                        1. เพื่อนำไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือ

                        2. เพื่อนำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระกับทางไฟแนนซ์

                             2.5.3 หลักประกันเงินกู้ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้ใช้บุคคลค้ำประกันคนละ 300,000 บาท ตามระเบียบของสหกรณ์ และต้องไม่เป็นบุคคลผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป

                             2.5.4 ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ให้ส่งชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 240 งวด สมาชิกผู้กู้สามารถเลือกส่งแบบสหกรณ์หรือแบบธนาคารก็ได้

                             2.5.5 เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินสามัญเพื่อยานพาหนะตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

                        กรณีกู้เงินสามัญเพื่อซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ต้องมีเอกสารดังนี้

                                    (1) สำเนาพร้อมแนบตัวจริงใบเสร็จรับเงินการสั่งจองการซื้อรถยนต์จากบริษัท/ห้างร้าน

                                    (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสลิปเงินเดือนของผู้กู้

                        กรณีกู้เงินสามัญเพื่อนำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระ ต้องมีเอกสารดังนี้

            (1) สำเนาหนังสือสัญญาการนำยานพาหนะเข้าไฟแนนซ์กับทางบริษัท/ห้างร้าน

            (2) สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถของผู้กู้

            (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสลิปเงินเดือนของผู้กู้

                              2.5.6 ขั้นตอนการกู้และระยะเวลาการอนุมัติ

                        1. ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์

                        2. หากรายละเอียดหลักฐานประกอบคำขอกู้สามัญเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือเพื่อนำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระครบถ้วนจะทราบผลการอนุมัติเงินกู้ภายใน 15 หรือ 30 วัน (นับแต่วันที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน)

                              2.5.7 รายงานผลการซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือนำเงินไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์

                        1. ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบที่สหกรณ์กำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ซึ่งแบบรายงานผลมีรายละเอียดและต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

                                    (1) สำเนาสมุดคู่มือการจดทะเบียน/รายงานการจดทะเบียน/เจ้าของรถ/รายการเสียภาษี

                                    (2) ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หน้า-หลัง

                                   (3) ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้านที่ผู้กู้ซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือผู้กู้นำเงินไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์

                        2. ถ้าผู้กู้ไม่รายงานผลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากเดิมอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี หากไม่รายงานผลตามกำหนดดังกล่าวสหกรณ์ จะระงับการพิจารณาเงินกู้ทุกประเภทของผู้กู้

                        3. กรณีผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ หรือไม่รายงานผลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี และระงับสิทธิการกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท เป็นระยะเวลา 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่ผู้กู้จะนำเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยมาชำระคืนแก่สหกรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ กรณีผู้กู้ยื่นคำขอกู้เพื่อนำไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์แต่นำเงินไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระอยู่ ถือว่าผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้

                              2.5.8 อัตราดอกเบี้ย

                        อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และกรณีนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่รายงานผลการใช้เงินกู้ภายใน 60 วัน จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมอยู่ละ 0.25 ต่อปี

                              2.5.9 การจ่ายเงินกู้  ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้กับผู้กู้หรือบริษัท/ห้างร้านที่จำหน่ายยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือ บริษัท/ห้างร้านที่รับจัดทำไฟแนนซ์ ตามที่ผู้กู้แจ้งไว้พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้านนั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คผ่านบัญชี