เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน(สป.)

สมาชิกทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน มีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิ ไม่ต่ำกว่า 30% ยกเว้นสมาชิกที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ส่งชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้  ส่งชำระหนี้ภายใน 240 งวด (ยกเว้นสมาชิกกู้เดิมแล้วกู้ใหม่ให้ลดงวดชำระจากเดิมลงมา  ครั้งละ 5 งวด จนเหลือ 240 งวด) ทั้งนี้โดยยกเลิกการคำนวณให้เงินกู้จากการนับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564)

                        สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ถ้ากู้เกินกว่า 1,500,000 บาท ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน  80 เท่าของเงินเดือน มีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า10% ยกเว้นสมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30% ส่งชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ส่งชำระหนี้ภายใน 240 งวด (ยกเว้นสมาชิกกู้เดิมแล้วกู้ใหม่ให้ลดงวดชำระจากเดิมลงมา    ครั้งละ 5 งวด จนเหลือ 240 งวด)

                        สมาชิกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาลใหม่

                        เป็นสมาชิก 1 ปี – 5 ปี      วงเงินกู้ไม่เกิน      1,000,000   บาท

                        เป็นสมาชิก 5 ปี – 10 ปี    วงเงินกู้ไม่เกิน      1,500,000   บาท    

                        เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป      วงเงินกู้ไม่เกิน      2,000,000   บาท

                        ต้องใช้ข้าราชการครู คศ.1 ขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกัน

(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564)

                    สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

                        เป็นสมาชิก 1-5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 12 เท่าของเงินเดือนรวมค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ 20%

                        เป็นสมาชิก 5-10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ 20%

                        เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนรวมค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ 20%

                        วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30% งวดชำระหนี้ไม่เกิน 200 งวดภายในอายุ 60 ปี ยกเว้นเจ้าของโรงเรียนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564)

                        เงื่อนไข  1. ต้องทำหนังสือรับเรือนหนี้

                                    2. ต้องทำหนังสือยินยอมให้โรงเรียนหักชำระหนี้สหกรณ์(ตามแบบที่กำหนด)

                                    3. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมาทำสัญญาที่สหกรณ์

                                    4. สมาชิกกู้เงินต่ำกว่า 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ 1 คนสมาชิกกู้เกินกว่า 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ 2 คน

                                    5. ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

                        พนักงานราชการ, พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย(ราชภัฏ)  วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป  ต้องมีสัญญาจ้างกับหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน มีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30% ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ส่งชำระหนี้ภายในงวดสัญญาจ้าง

(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564)

                     ยกเว้นกรณีปรับสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดชำระภายในอายุ 60 ปี

                        เงื่อนไข 1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมาทำสัญญาที่สหกรณ์

                                    2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ 1 คน (กรณีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปีให้มีข้าราชการหรือผู้ที่มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปีค้ำประกันตามวงเงินกู้ 300,000 : ผู้ค้ำประกัน 1 คน)

                                    3. ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

                   สิทธิ์การค้ำประกันของสมาชิก ต้องใช้ผู้ค้ำประกันเต็มตามวงเงินกู้ ดังนี้

                             1. สมาชิกทั่วไป ค้ำประกัน/คน/สัญญา วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

                                    2. สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน/พนักงานราชการ ค้ำประกันเฉพาะในหน่วยตนเองเท่านั้น ค้ำประกัน/คน/สัญญา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

                             3. สมาชิกสังกัด อบต.ตำแหน่ง คศ.1 ขึ้นไป ค้ำประกันเฉพาะในหน่วยของตนเองวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

                   เงื่อนไขทั่วไปของเงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน(สป.)

                        *วงเงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน(สป.) ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องทำประกันสินเชื่อไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

                        *อายุ 55 ปีขึ้นไปต้องคำนวณเงินบำนาญล่วงหน้า นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

                        *สมาชิกผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเพิ่มผู้ค้ำประกันอีก 1 คน ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

                        *คำขอกู้เงิน สัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน หนังสือยินยอม แบบคำรับรอง แถลงทรัพย์สิน และหนี้สิน อื่น ๆ ต้องเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

                        *สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ วง1 หรือ วง2      

                        เอกสารประกอบการกู้เงิน

                   *สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

                        *สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1(ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง),เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)                         *พนักงานราชการ/ลูกจ้าง อื่น ๆ ต้องมีสำเนาสัญญาจ้าง หรือระเบียบ/คำสั่งการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อประกอบการพิจารณา