เงินกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ)

1.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

                   2.  ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

                        3.  วงเงินกู้ไม่เกิน  100,000.- บาท

                        4.  เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือนหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

                        5.  มีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก (โควิด-19 โครงการ2) ดังต่อไปนี้

เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,001 – 2,500  กู้ได้      50,000.-  บาท

                                    เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,501 – 3,000  กู้ได้      80,000.-  บาท

                                    เงินเดือนเหลือสุทธิ  3,001 – ขึ้นไป   กู้ได้     100,000.-  บาท

                             ทั้งนี้ ให้ชำระหนี้เก่า เงินคงเหลือรับไป

                      6.  กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด ต้นเงินเดือนละ 500 บาท

                        7.  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

            หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันสัญญานี้ได้ 1 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM

                        8.  ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

                        9.  อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

                        10.  เรื่องอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

            หมายเหตุ  1.  สงวนสิทธิ์พนักงานจ้างตามภารกิจ

                      2.  หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

                      3.  โรงเรียนเอกชนให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินอายุ 60 ปี

                      4.  พนักงานราชการให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินสัญญาจ้าง

                      5.  ให้กู้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564  ถึง  30 ธันวาคม 2564

                   เอกสารประกอบการกู้เงิน

                   *สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

                        *สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1(ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง),เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

                   *รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ, ประมาณการค่าใช้จ่าย, รายได้ผลตอบแทน, หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ (ถ้ามี)