เงินกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิก ฌสอค.(สฌ)

1ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และครอบครัว พ.ศ.2560    (ฌสอค.)  โดย การตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว

                        2.  วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.- บาท

                        3.  ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

                        4.  สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ของเงินได้รายเดือน

                        5.  หากเงินได้รายเดือนไม่ถึง 10% ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

                                    เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,001 – 2,500  กู้ได้      50,000.-  บาท

                                    เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,501 – 3,000  กู้ได้      80,000.-  บาท

                                    เงินเดือนเหลือสุทธิ  3,001 – ขึ้นไป   กู้ได้     100,000.-  บาท

                        6.  กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด ต้นเงินเดือนละ 500.- บาท

                        7.  ส่งชำระแล้ว 12 งวด มีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

                        8.  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ( ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจวง 2 )

            หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันสัญญานี้ได้ 1 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญ และ ATM

                        9.  ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

                        10.  อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

                        11.  เรื่องอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

            หมายเหตุ  1.  สงวนสิทธิ์พนักงานจ้างตามภารกิจ

                      2.  หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

                      3.  โรงเรียนเอกชนให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินอายุ 60 ปี

                      4.  พนักงานราชการให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินสัญญาจ้าง

                   เอกสารประกอบการกู้เงิน

                   *สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

                        *สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1(ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง),เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)