เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบ ATM

สมาชิกทั่วไป กู้ได้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท กรณีกู้เกินกว่า 200,000 บาทต้องมีค่าหุ้นที่ชำระแล้วและเงินฝากค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30% ยกเว้นสมาชิกที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10%

(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564)

                   หมายเหตุ สมาชิกสังกัดหน่วย อบต.(ตำแหน่งคศ.1 ขึ้นไป) วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ตำแหน่ง คศ.1 ขึ้นไป 1 คน เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10%

                   สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน/ พนักงานราชการ ขอสงวนสิทธิ์ในการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  กระแสรายวันผ่านระบบATM            

                   หมายเหตุ งวดการชำระ 10000:100 บาท และงดเคลื่อนไหวการับเงินกู้ภายในวันที่ 25 ถึงวันสิ้นเดือน