เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ(ฉก)

กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับเมื่อปีที่แล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน  50,000 บาท     ชำระรายเดือนเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับเงินต้นชำระคืนทั้งหมดเมื่อได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนในปีถัดไป