เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ฉฉ) สีเหลือง

สมาชิกทั่วไป /สมาชิก อบต.ตำแหน่ง คศ.1 ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท  ต้องเป็นสมาชิก   4 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 10% ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้

                   สมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 4 เดือนขึ้นไป        กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิ 10% โดยอนุโลม สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน     300,000 บาท เงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ทั้งนี้ผู้ที่เงินเดือนเหลือต่ำกว่า 30% ต้องทำเรื่องยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ  ให้สหกรณ์หักผ่านบัญชีเงินเดือน

(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มกราคม 2564)

                   สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาท ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30% ส่งงวดชำระภายในอายุ 60 ปี ยกเว้นเจ้าของโรงเรียนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

                   พนักงานราชการ กู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ งวดชำระตามงวดสัญญาจ้างคงเหลือ

**** ยกเว้นกรณีปรับสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท งวดชำระภายในอายุ 60 ปี

หมายเหตุ งวดการชำระ 10,000 : 100 บาท