เงินทุนสาธารณประโยชน์

เมื่อสมาชิกประสบภัยต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย (จ่ายสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) สมาชิกที่ประสบภัยต่าง ๆ ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์ให้เตรียมเอกสารและดำเนินการ ดังนี้

1.1  ยื่นคำร้องตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมประมาณการค่าเสียหาย / ภาพถ่าย / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ            

1.2  คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

1.3  รวบรวมหลักฐานส่งที่สหกรณ์