คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด  ชุดที่ 66


นายสมศักดิ์ บุญทิม

ประธานกรรมการ


นางประสาทพร จิรัฎฐิติกาล

รองประธานกรรมการ


นายประสิทธิ์ ทองหล่อ

รองประธานกรรมการ


นายวิทยา ประชากุล

รองประธานกรรมการ


นายอภิชาต ทวีคูณ

รองประธานกรรมการ


นายนำชัย ศรีปั้น

กรรมการ


นางนพวรรณ ศิริวุฒิ

กรรมการ


นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์

กรรมการ


นายชูชาติ กินจำปา

กรรมการ


นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร

กรรมการ


นายวิเชียร พูลพงษ์

กรรมการ


นายไสว โปร่งเจริญ

กรรมการ


นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์

กรรมการ


นายกิตติ โพธิ์ศรีสูง

กรรมการและเหรัญญิก


นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด 


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฏหมาย


นายสุรชัย รุ่งเรือง

ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายสุชาติ ชนะวงศ์

ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายอำนาจ คุ้มสุภา

ที่ปรึกษาสหกรณ์