ข้อมูลสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี (สมาคม วง 1)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และครอบครัว พ.ศ.2560 (สมาคม วง2)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.)
รายการ
สมาคม วง 1 สมาคม วง 2 สสอค. สส.ชสอ. สส.สท. สส.สก. หมายเหตุ
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ

฿300,000.00

฿200,000.00

฿600,000.00

฿600,000.00

฿400,000.00

฿400,000.00

โดยประมาณ
ใช้เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมสินเชื่อกับสหกรณ์ สินเชื่อสามัญ สินเชื่อสามัญ สินเชื่อสามัญ สัญญา สสอค. สินเชื่อสามัญ สัญญา สส.ชสอ. - - -
ค่าบำรุงรายปี ฿50.00 ฿50.00 - - - - จ่ายตอนสมัครและรายปี
ค่าสมัครเข้าใหม่ ฿50.00 ฿100.00 ฿5,080.00 ฿5,040.00 ฿12,150.00 ฿1,150.00 -
ค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ฿300.00 ฿500.00 - - - - จ่ายตอนสมัครสมาชิก
การสมาชิกปกติ(ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์) ใช่ ใช่ ใช่ (<=55 ปี) ใช่ (<=55 ปี) ใช่ (<=55 ปี) ใช่ (20-40 ปี) ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
รับสมาชิกสมทบ (บิดามารดา) อายุไม่เกิน - <=65 ปี <=55 ปี <=55 ปี <=70 ปี - -
รับสมาชิกสมทบ (คู่สมรส)อายุไม่เกิน <=55 ปี <=60 ปี <=55 ปี <=55 ปี <=70 ปี - -
รับสมาชิกสมทบ (บุตร)อายุไม่เกิน <=35 ปี <=35 ปี <=55 ปี <=55 ปี <=70 ปี - -
ค่าสงเคราะห์ศพจ่ายรายเดือน ศพละ 30 บาท ศพละ 30 บาท - - - - ค่าสงเคราะห์ชำระไม่เกินเดือนละ 300 บาท
ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี ปี2566

ค่าสงเคราะห์ศพไม่พอจ่าย ปี2565
- - ฿5,040.00

฿1,967.00
฿5,020.00

฿900.00
฿3,643.00
(จ่ายตามจำนวนผู้เสียชีวิตในปีนั้นๆ)
- อัตราค่าสงเคราะห์ศพรายปีเป็นไปตามสมาคมฯ กำหนด
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าจัดการศพทันที ฿50,000.00 ฿40,000.00 ฿60,000.00 - - - หักจากเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับจากยอดรวม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสมาคม 080-8393474 092-5944810 080-0622041 080-0622041 080-0622041 - -
เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย - 111-0-73473-5 111-0-53372-1 111-0-66423-0 - - -
รายการ
สมาคม วง 1 สมาคม วง 2 สสอค. สส.ชสอ. สส.สท. สส.สก. หมายเหตุ
ค่าสมัครเข้าใหม่ ฿400 ฿650 ฿5,080.00 ฿5,040.00 ฿12,150.00 ฿1,150.00 -
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) * ผู้รับผลประโยชน์ 2ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) * ผู้รับผลประโยชน์ 2ชุด
ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด ไม่เกิน 30 วัน
ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี) 1 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) -
รายการ
สมาคม วง 1 สมาคม วง 2 สสอค. สส.ชสอ. สส.สท. สส.สก. หมายเหตุ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) * ผู้รับผลประโยชน์ 2ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) 2 ชุด (*) * ผู้รับผลประโยชน์ 2ชุด
ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด ไม่เกิน 30 วัน
ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 1 ชุด 1 ชุด 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี) 1 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) 2 ชุด (ถ้ามี) -
รายการ
สมาคม วง 1 สมาคม วง 2 สสอค. สส.ชสอ. สส.สท. สส.สก. หมายเหตุ
สำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด 3 ชุด 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิต (ถ้ามี) - - 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 2 ชุด 3 ชุด 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต 2 ชุด 3 ชุด 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินสงเคราะห์ 2 ชุด 3 ชุด 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ 2 ชุด 3 ชุด 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ถ้ามี) 3 ชุด (ถ้ามี) 7 ชุด (ถ้ามี) 7 ชุด (ถ้ามี) 7 ชุด (ถ้ามี) - -
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลผู้ตายและผู้รับเงินสงเคราะห์ 2 ชุด (ถ้ามี) 3 ชุด (ถ้ามี) 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยผู้รับเงินสงเคราะห์ 1 ชุด 3 ชุด 7 ชุด 7 ชุด 7 ชุด - -


Copyright © 2022 LOPBURI TEACHER SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.