1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มี 3 ประเภท 

2. เงินกู้สามัญมี 7 ประเภท
 
ระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3. เงินกู้พิเศษ มี 2 ประเภท


    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.00 ต่อปี

    ** เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร้อยละ 4.50 ต่อปี **

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ)

สมาชิกทั่วไป /สมาชิก อบต.ตำแหน่ง คศ.1 ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป และต้องผ่านการอบรมสมาชิกแล้ว กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 10% ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้


สมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 4 เดือนขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิ 10% โดยอนุโลม สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท เงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ทั้งนี้ผู้ที่เงินเดือนเหลือต่ำกว่า 30% ต้องทำเรื่องยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ  ให้สหกรณ์หักผ่านบัญชีเงินเดือน


สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาท ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30% ส่งงวดชำระภายในอายุ 60 ปี ยกเว้นเจ้าของโรงเรียนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ


พนักงานราชการ กู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน    ไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ งวดชำระตามงวดสัญญาจ้างคงเหลือ


ยกเว้นกรณีปรับสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท งวดชำระภายในอายุ 60 ปี

หมายเหตุ งวดการชำระ 10,000 : 100 บาท

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบ ATM (AT)
            สมาชิกทั่วไป กู้ได้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท และผ่านการอบรมสมาชิกแล้ว ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท กรณีกู้เงิน 200,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นที่ชำระแล้วและเงินฝากค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30%
หมายเหตุ สมาชิกสังกัดหน่วย อบต.(ตำแหน่งคศ.1 ขึ้นไป) วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ตำแหน่ง คศ.1 ขึ้นไป 1 คน เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10%
            สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน/ พนักงานราชการ ขอสงวนสิทธิ์ในการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันผ่านระบบATM      
หมายเหตุ งวดการชำระ 10,000:100 บาท และงดเคลื่อนไหวการับเงินกู้ภายในวันที่ 25 ถึงวันสิ้นเดือน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (ฉก)

กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับเมื่อปีที่แล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน  50,000 บาท ชำระรายเดือนเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับเงินต้นชำระคืนทั้งหมดเมื่อได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนในปีถัดไป

เงินกู้สามัญค่าหุ้น (สห)

สมาชิกสามัญ  กู้ได้ 95ของค่าหุ้น สมาชิกสมทบกู้ได้ 90ของค่าหุ้น ส่งชำระหนี้ภายใน 240 งวด และสามารถกู้เงินประเภทอื่นได้ดังนี้     

1. กู้สามัญหุ้นค้ำ (สห) และ กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สีเหลือง) ต้องไม่เกิน 95ของค่าหุ้น

2. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM (วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท มีผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน) ต้องไม่เกิน 95ของค่าหุ้น

3. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ

4. กู้สามัญเพื่อสวัสดิการ สสอค., สสชสอ.ฌสอค.สพ.และ สภ. (วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท มีผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน)

สำหรับสมาชิกสมทบ สมาชิกส่งเงินเอง เอกสารประกอบการกู้เงิน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวสลิปเงินเดือน

พนักงานราชการ เอกสารประกอบการกู้เงิน สำเนาบัตรประจำตัว สลิปเงินเดือน ยกเว้นสัญญาจ้าง

 

เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน (สป.)

สมาชิกทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป และต้องผ่านการอบรมสมาชิกแล้ว กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน มีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิ ไม่ต่ำกว่า 10ยกเว้นสมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30ส่งชำระหนี้  ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ส่งชำระหนี้ภายใน 240 งวด (ยกเว้นสมาชิกกู้เดิมแล้วกู้ใหม่ให้ลดงวดชำระจากเดิมลงมา  ครั้งละ 5 งวด จนเหลือ 240 งวด)

 

สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ถ้ากู้เกินกว่า 1,500,000 บาท ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน มีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า10ยกเว้นสมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ ส่งชำระหนี้ภายใน 240 งวด  (ยกเว้นสมาชิกกู้เดิมแล้วกู้ใหม่ให้ลดงวดชำระจากเดิมลงมาครั้งละ 5 งวด จนเหลือ 240 งวด)

 

สมาชิกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

เป็นสมาชิก 1 ปี – 5 ปี   วงเงินกู้ไม่เกิน    1,000,000   บาท

เป็นสมาชิก 5 ปี – 10 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน  1,500,000   บาท

เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป  วงเงินกู้ไม่เกิน  2,000,000   บาท

ต้องใช้ข้าราชการครู คศ.1 ขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกันสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

เป็นสมาชิก 1-5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 12 เท่าของเงินเดือนรวมค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ 20%

เป็นสมาชิก 5-10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ 20%

เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนรวมค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ 20% วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30งวดชำระหนี้ไม่เกิน 200 งวดภายในอายุ 60 ปี ยกเว้นเจ้าของโรงเรียนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

 

เงื่อนไข

1. ต้องทำหนังสือรับเรือนหนี้

2. ต้องทำหนังสือยินยอมให้โรงเรียนหักชำระหนี้สหกรณ์(ตามแบบที่กำหนด)

3.ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมาทำสัญญาที่สหกรณ์

4. สมาชิกกู้เงินต่ำกว่า 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ 1 คนสมาชิกกู้เกินกว่า 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ 2 คน

5. ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

 

พนักงานราชการ วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ต้องมีสัญญาจ้าง กับหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน มีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เมื่อกู้แล้วเงินเดือนต้องเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 30ส่งชำระหนี้ไปแล้ว 1 งวดมีสิทธิ ยื่นกู้ใหม่ได้ ส่งชำระหนี้ภายในงวดสัญญาจ้าง ยกเว้นกรณีปรับสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดชำระภายในอายุ 60 ปี

 

เงื่อนไข   
1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมาทำสัญญาที่สหกรณ์

2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ 1 คน (กรณีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปีให้มีข้าราชการหรือผู้ที่มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปีค้ำประกันตามวงเงินกู้ 300,000 : ผู้ค้ำประกัน 1 คน)

3. ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

 

สิทธิ์การค้ำประกันของสมาชิกต้องใช้ผู้ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ดังนี้

1. สมาชิกทั่วไป ค้ำประกัน/คน/สัญญา วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

2. สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน/พนักงานราชการ ค้ำประกันเฉพาะในหน่วยตนเองเท่านั้น ค้ำประกัน/คน/สัญญา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

3. สมาชิกสังกัด อบต.ตำแหน่ง คศ.1 ขึ้นไป ค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

 

เงื่อนไขทั่วไปของเงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน(สป.)

* วงเงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน(สป.) ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องทำประกันสินเชื่อไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

* อายุ 55 ปีขึ้นไปต้องคำนวณเงินบำนาญล่วงหน้า นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

* สมาชิกผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเพิ่มผู้ค้ำประกันอีก 1 คน ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

คำขอกู้เงิน สัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน หนังสือยินยอม แบบคำรับรอง และอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

* สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ วง1 หรือ วง2   

    

เอกสารประกอบการกู้เงิน

* สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

* สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน ยกเว้นสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การเงินโรงเรียนรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง)สพม.ลพบุรี (การเงินโรงเรียนรับรอง)เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

* พนักงานราชการ/ลูกจ้างอื่น ๆ ต้องมีสำเนาสัญญาจ้างหรือระเบียบ/คำสั่งการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อประกอบการพิจารณา

เงินประจำตำแหน่ง

1. เงินประจำตำแหน่ง 2,500 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 180,000 บาท

-  ต้องเพิ่มเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้

ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

-  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60ปี /ถึงวันเกษียณอายุราชการ

 

2. เงินประจำตำแหน่ง 3,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 220,000 บาท

ต้องเพิ่มเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้

ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวัน

เกษียณอายุราชการ

 

 3. เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท

ต้องเพิ่มเงินฝากหนี้ประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้  

ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวัน

เกษียณอายุราชการ

 


เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ

 

1. เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 3,500 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท

ต้องเพิ่มเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้

ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ

 

2. เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท

ต้องเพิ่มเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้                

ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

-  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ 

    

3. เงินค่าตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

ต้องเพิ่มเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้

ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน

กำหนดส่งชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน

-  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด โดยนับอายุราชการที่เหลือไม่เกิน 60 ปี/ถึงวันเกษียณอายุราชการ  

 

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 

*สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

*สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน ยกเว้นสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การเงินโรงเรียนรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง)สพม.ลพบุรี (การเงินโรงเรียนรับรอง)เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

*หนังสือรับรองค่าตอบแทนวิทยฐานะตามแบบที่สหกรณ์กำหนด


หมายเหตุ เมื่อได้รับค่าตอบแทนหรือวิทยฐานะเพิ่มขึ้น หรือปลอดหนี้แล้ว สามารถกู้สามัญกรณีพิเศษวิทยฐานะ(สก.) ได้ใหม่ทั้งนี้เงินเดือนต้องเหลือสุทธิตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกู้เงิน

1.คุณสมบัติของผู้กู้

(1) เป็นสมาชิก สอ.ครูลพบุรี จำกัด และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 55 - 65 ปี 

(2) สมาชิกผู้กู้เงินนี้ต้องมีหนี้เกินกว่าวงเงินกู้สามัญทั่วไป

(3) สมาชิกต้องมีหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

(4) สมาชิกต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ยกเว้นสมาชิกที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเงินเดือนต้องเหลือสุทธิร้อยละ 30

(5) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูลพบุรี และหรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และครอบครัว พ.ศ. 2560

(6) กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมติหรือระเบียบ หรือข้อบังคับแก้ไขให้ถูกต้อง

 

2.วัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้สิน ดังต่อไปนี้

หนี้เงินกู้ทุกประเภทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เท่านั้น


3.หลักประกันเงินกู้

(1) ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

(2) ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ จำนวน 300,000 บาท ต่อผู้ค้ำประกัน 1 คน

 

4.การได้รับสิทธิเงินกู้ประเภทอื่น

ให้ใช้สิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ(ฉก.)ได้ ต้องส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด จึงใช้สิทธิกู้เงินสามัญ สสอค. ครูไทย เงินกู้สามัญสส.ชสอ. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(สีเหลือง) ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องไม่เกิน 7,000,000 บาท

 

5.เงื่อนไขอื่น

(1) กรณีผู้กู้ไม่อาจชำระหนี้เงินกู้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(2) ในระหว่างกู้เงินนี้สมาชิกจะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

(3) ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 (3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จะตัดสิทธิการกู้ประเภทอื่นและสิทธิอันพึงมีพึงได้จากสหกรณ์

(4) ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินเมื่อสหกรณ์ต้องการ

(5) คณะกรรมการดำเนินการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกรายใดรายหนึ่งได้โดยคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์

(6) ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ

(7) ไม่เป็นผู้ที่สำนักงานบังคับคดีอายัดเงินและทรัพย์สินต่างๆ

 

*** สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กำหนดอย่างครบถ้วนโดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น ***

 

เอกสารที่ต้องยื่นต่อสหกรณ์

1. เอกสารประกอบของผู้กู้

            (1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้กู้

            (2) สำเนาใบสำคัญสมรส / หย่า หรือมรณบัตร(ถ้ามี)

            (3) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล(ถ้ามี)

            (4) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินได้อื่นของผู้กู้

2. เอกสารประกอบของบุคคลค้ำประกัน

            (1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

            (2) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล(ถ้ามี)

 

หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้หลักประกันเดียวกับเงินกู้สามัญทั่วไป

หมายเหตุ สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญที่กู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ไปแล้วสามารถกู้สามัญเพื่อการ รวมหนี้ได้อีก 1 ครั้ง ทั้งนี้อายุต้องไม่เกิน 65 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

1.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.ต้องมีเงินเหลือสุทธิตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

3.ต้องเพิ่มเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ที่ได้รับโดยหักจากเงินกู้             

4.ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีและ/หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คลพบุรีและครอบครัว พ.ศ. 2560

 

วัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อยานพาหนะ ให้สมาชิกกู้เงินได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ซ้ำกัน ได้แก่

1.เพื่อนำไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือ

2.เพื่อนำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระกับทางไฟแนนซ์

 

หลักประกันเงินกู้ วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้ใช้บุคคลค้ำประกันคนละ 300,000 บาท ตามระเบียบของสหกรณ์ และต้องไม่เป็นบุคคลผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ให้ส่งชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายเดือนสูงสุดไม่เกิน240 งวด สมาชิกผู้กู้สามารถเลือกส่งแบบสหกรณ์หรือแบบธนาคารก็ได้

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินสามัญเพื่อยานพาหนะตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

กรณีกู้เงินสามัญเพื่อซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ต้องมีเอกสารดังนี้

1.สำเนาพร้อมแนบตัวจริงใบเสร็จรับเงินการสั่งจองการซื้อรถยนต์จากบริษัท/ห้างร้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสลิปเงินเดือนของผู้กู้

กรณีกู้เงินสามัญเพื่อนำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระ ต้องมีเอกสารดังนี้

1.สำเนาหนังสือสัญญาการนำยานพาหนะเข้าไฟแนนซ์กับทางบริษัท/ห้างร้าน

2.สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถของผู้กู้

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสลิปเงินเดือนของผู้กู้

 

ขั้นตอนการกู้และระยะเวลาการอนุมัติ

1.ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์

2.หากรายละเอียดหลักฐานประกอบคำขอกู้สามัญเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือเพื่อนำไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระครบถ้วนจะทราบผลการอนุมัติเงินกู้ภายใน 15 หรือ 30 วัน (นับแต่วันที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน)

 

รายงานผลการซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือนำเงินไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์

1.ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบที่สหกรณ์กำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ซึ่งแบบรายงานผลมีรายละเอียดและต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

(1) สำเนาสมุดคู่มือการจดทะเบียน/รายงานการจดทะเบียน/เจ้าของรถ/รายการเสียภาษี

(2) ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หน้า-หลัง

(3) ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้านที่ผู้กู้ซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือผู้กู้นำเงินไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์2.ถ้าผู้กู้ไม่รายงานผลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากเดิมอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี หากไม่รายงานผลตามกำหนดดังกล่าวสหกรณ์ จะระงับการพิจารณาเงินกู้ทุกประเภทของผู้กู้3.กรณีผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ หรือไม่รายงานผลภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี และระงับสิทธิการกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท เป็นระยะเวลา 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่ผู้กู้จะนำเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยมาชำระคืนแก่สหกรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ กรณีผู้กู้ยื่นคำขอกู้เพื่อนำไปซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์แต่นำเงินไปชำระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนต์ที่ค้างชำระอยู่ถือว่าผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้

 

อัตราดอกเบี้ย

   อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และกรณีนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่รายงานผลการใช้เงินกู้ภายใน 60 วัน จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมอยู่ละ 0.25 ต่อปี

 

การจ่ายเงินกู้

      ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้กับผู้กู้หรือบริษัท/ห้างร้านที่จำหน่ายยานพาหนะหรือรถยนต์ หรือ บริษัท/ห้างร้านที่รับจัดทำไฟแนนซ์ ตามที่ผู้กู้แจ้งไว้พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้านนั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คผ่านบัญชี

การกู้เงินสามัญครูไทย (สค.)

1. ต้องเป็นสมาชิก สสอค. (ครูไทย) โดยได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว

2. วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท

3. ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

4. เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือนหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. มีสิทธิกู้เงินสามัญ (ครูไทย) ดังต่อไปนี้

          เงินเดือนเหลือสุทธิ   2,001 – 2,500   กู้ได้ไม่เกิน    80,000.-    บาท

          เงินเดือนเหลือสุทธิ   2,501 – 3,000   กู้ได้ไม่เกิน    100,000.-   บาท

          เงินเดือนเหลือสุทธิ   3,001 – 3,500   กู้ได้ไม่เกิน    150,000.-   บาท

          เงินเดือนเหลือสุทธิ   3,501 ขึ้นไป        กู้ได้ไม่ได้     200,000.-  บาท

6. กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด

          กู้ไม่เกิน   100,000                    ส่งต้นเงินเดือนละ      500.-  บาท
          กู้ไม่เกิน   100,000 – 150,000     ส่งต้นเงินเดือนละ      800.-  บาท     
          กู้ไม่เกิน   150,000 – 200,000    ส่งต้นเงินเดือนละ    1,000.-  บาท

7. ส่งชำระแล้ว 12 งวด มีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

8. ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกครูไทย)

หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสัญญานี้ได้ 2 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญและ ATM

9. ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

10. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

11. สำหรับการชำระเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ สสอค. (ครูไทย) ต้องชำระของปีที่แล้วก่อน ในปีต่อไปให้ต่ออายุ ดังนี้

     (1) ชำระเป็นเงินสด 

     (2) ชำระโดยให้สมาชิกทำหนังสือยินยอมหักเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

12. เรื่องอื่นๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์ครูโรงเรียนเอกชนพนักงานราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 2. หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

*สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

*สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน ยกเว้นสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การเงินโรงเรียนรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง)สพม.ลพบุรี (การเงินโรงเรียนรับรอง)เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง) 


การกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการชุมนุมสหกรณ์ สส.ชสอ.(ชอ.)


1. ต้องเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย สส.ชสอ. โดยได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว

2. วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท

3. ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

4. เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือนหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. มีสิทธิกู้เงินสามัญ สส.ชสอ. ดังต่อไปนี้

        เงินเดือนเหลือสุทธิ     2,001 – 2,500       กู้ได้ไม่เกิน        80,000.-  บาท 

        เงินเดือนเหลือสุทธิ     2,501 – 3,000       กู้ได้ไม่เกิน       100,000.-  บาท

        เงินเดือนเหลือสุทธิ     3,001 – 3,500       กู้ได้ไม่เกิน       150,000.-  บาท

        เงินเดือนเหลือสุทธิ     3,501 ขึ้นไป            กู้ได้ไม่เกิน       200,000.-  บาท

6. กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด 

        กู้ไม่เกิน   100,000                               ส่งต้นเงินเดือนละ         500.-  บาท

        กู้ไม่เกิน   100,000 – 150,000               ส่งต้นเงินเดือนละ         800.-  บาท

        กู้ไม่เกิน   150,000 – 200,000               ส่งต้นเงินเดือนละ       1,000.-  บาท

7. ส่งชำระแล้ว 12 งวด มีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

8. ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์)

หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสัญญานี้ได้ 2 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญและ ATM

9. ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

10. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

11. สำหรับการชำระเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ สส.ชสอ. ต้องชำระของปีที่แล้วก่อน ในปีต่อไปให้ต่ออายุ ดังนี้ 

          (1) ชำระเป็นเงินสด  

          (2) ชำระโดยให้สมาชิกทำหนังสือยินยอมหักเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

12. เรื่องอื่นๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิก ฌสอค.


1ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และครอบครัว พ.ศ.2560    (ฌสอค.)  โดยการตอบรับเป็นสมาชิกแล้ว

2.  วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.- บาท

3.  ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

4.  สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% ของเงินได้รายเดือน

5.  หากเงินได้รายเดือนไม่ถึง 10% ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

          เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,001 – 2,500  กู้ได้         50,000.-  บาท

          เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,501 – 3,000  กู้ได้         80,000.-  บาท

          เงินเดือนเหลือสุทธิ  3,001 – ขึ้นไป    กู้ได้       100,000.-  บาท

6.  กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด ต้นเงินเดือนละ 500.- บาท

7.  ส่งชำระแล้ว 12 งวด มีสิทธิ์กู้ใหม่ได้

8.  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ( ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจวง 2 )

หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันสัญญานี้ได้ 1 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญ และ ATM

9ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

10.  อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

11.  เรื่องอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมายเหตุ 

1.  สงวนสิทธิ์พนักงานจ้างตามภารกิจ

2.  หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

3.  โรงเรียนเอกชนให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินอายุ 60 ปี

4.  พนักงานราชการให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินสัญญาจ้าง

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

*สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

*สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง),เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก (โครงการ2 โควิด-19)


1.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

3.  วงเงินกู้ไม่เกิน  100,000.- บาท

4.  เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือนหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

5.  มีสิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก (โควิด-19 โครงการ2) ดังต่อไปนี้

       เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,001 – 2,500  กู้ได้         50,000.-  บาท

       เงินเดือนเหลือสุทธิ  2,501 – 3,000  กู้ได้         80,000.-  บาท

       เงินเดือนเหลือสุทธิ  3,001 – ขึ้นไป    กู้ได้       100,000.-  บาท

       ทั้งนี้ ให้ชำระหนี้เก่า เงินคงเหลือรับไป

6กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด ต้นเงินเดือนละ 500 บาท

7.  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันสัญญานี้ได้ 1 คน ไม่นับรวมสัญญาสามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM

8.  ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

9.  อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

10.  เรื่องอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมายเหตุ 

1.  สงวนสิทธิ์พนักงานจ้างตามภารกิจ

2.  หน่วยงาน อบต. ให้กู้ได้ตำแหน่งครู คศ.1 ขึ้นไป

3.  โรงเรียนเอกชนให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินอายุ 60 ปี

4.  พนักงานราชการให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน ส่งไม่เกินสัญญาจ้าง

5.  ให้กู้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564  ถึง  30 ธันวาคม 2564

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

*สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ทุกลายมือชื่อที่รับรองของแต่ละคนต้องเหมือนกัน

*สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน และสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การโรงเรียนเงินรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง), สพม.5 (การเงินโรงเรียนรับรอง), เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

*รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ, ประมาณการค่าใช้จ่าย, รายได้ผลตอบแทน, หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ (ถ้ามี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะขอกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อ

- ต้องเป็นสมาชิก คู่สมรสและบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก

- ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้หรือเป็นสมาชิกที่สหกรณ์รับโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นนับเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง ถึงวันที่ยื่นคำขอกู้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีค่าหุ้นและเงินฝากประกันหนี้ในสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท

ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก

ถ้าเป็นบุตรต้องอยู่ในความอุปการะของสมาชิก และอายุไม่เกิน 40 ปี

สมาชิกที่กู้เงินเพื่อการศึกษาต่อนี้แล้ว ไม่มีสิทธิกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อนี้อีกจนกว่าจะส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาครบตามหลักสูตรหมดก่อน

ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ กับสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาจนถึงวันยื่นคำขอกู้

 

วงเงินกู้ ไม่เกินค่าการศึกษาตลอดหลักสูตรตามหลักฐานของแต่ละสถาบันการศึกษาที่กำหนด

 

การส่งเงินงวดชำระหนี้

ในระหว่างที่สมาชิก คู่สมรสและบุตร กำลังศึกษาอยู่สามารถส่งชำระดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ให้ปลอดการส่งชำระหนี้ต้นเงินแต่ต้องส่งชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกเดือน จนจบการศึกษาแล้ว จึงชำระต้นเงิน ทั้งนี้ต้องชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 240 เดือน

 

การยื่นคำขอกู้        

คำขอกู้ สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

- สลิปเงินเดือนรับรองโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน ยกเว้นสลิปเงินเดือนเขต 1 (ข้าราชการปกติให้ จนท.การเงินโรงเรียนรับรอง, ข้าราชบำนาญ รับรองด้วยตัวเอง)สพม.ลพบุรี (การเงินโรงเรียนรับรอง)เขต 2 (การเงินเขต 2 รับรอง)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่เป็นคู่สมรสต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง

หลักฐานการศึกษาต่อของสมาชิก คู่สมรส บุตร ฉบับปัจจุบันที่เข้าศึกษาต่อ

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตามหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์

2. ต้องมีค่าหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

3. วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.- บาท

4. เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 500.- บาท

5. กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 200 งวด

- วงเงินกู้  10,000 – 40,000 ชำระคืนต้นเงิน 1 %

- วงเงินกู้  50,000.- ขึ้นไป   ชำระคืนต้นเงิน 500 บาท

6. ผู้ค้ำประกัน 1 คน  ( ให้สิทธิค้ำประกันภัยพิบัติได้คนละ 1 สัญญายกเว้น  ..เอกชน ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ให้สิทธิคนละ 2 สัญญา            

7. ต้องทำหักผ่านบัญชีธนาคาร

8. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ (อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ร้อยละ 5.50 )

9. ต้องมีหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ประสบภัยพิบัติของผู้กู้

เอกสารประกอบ    สลิปเงินเดือน สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน รูปถ่ายภาพประสบปัญหาภัยพิบัติยืนยันความเสียหาย

10. เรื่องอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

หมายเหตุ   สงวนสิทธิพนักงานจ้างตามภารกิจ  หน่วยงาน อบต.ให้กู้ได้ตั้งแต่ตำแหน่ง คศ 1.ขึ้นไปรับคำขอกู้ตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป         

***นิยามคำว่าประสบภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก***      
   1. อุทกภัย

   2. วาตภัย

   3. อัคคีภัย

   4. ภัยธรรมชาติ

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (กู้ได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท)

1.1 กู้เพื่อการสร้างอาคาร เอกสารที่จะต้องนำมาประกอบการขอกู้ มีดังนี้

-แบบพิมพ์เขียวซึ่งมีวิศวกรรับรอง

- ประมาณการวัสดุก่อสร้าง

- ผังสถานที่ก่อสร้าง

- สัญญาจ้างการก่อสร้าง

1.2 กู้เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน (ต้องนำเอกสารจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายอาคารพร้อมที่ดินมาประกอบการขอกู้ด้วย)

1.3 กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองอาคารพร้อมที่ดิน (กรณีจำนองเพื่อการเคหะไว้กับธนาคาร ต้องนำเอกสารที่กู้ไว้กับธนาคารมาประกอบการขอกู้ด้วย

1.4 กู้เพื่อต่อเติม ปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน (เอกสารที่จะต้องนำมาประกอบมีดังนี้ ภาพถ่ายสถานที่ที่จะต้องต่อเติม หรือซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคาร หรือปรับปรุงที่ดิน)

1.5 กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคาร (ต้องนำเอกสารการจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างอาคารมาประกอบการขอกู้ด้วย)

1.6 กู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

1.7 กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง(ต้องนำเอกสารจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างอาคารมาประกอบการขอกู้ด้วย)

 


หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ

1. เงินกู้เพื่อก่อสร้างบ้านในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

- มีแบบพิมพ์เขียวซึ่งวิศวกรรับรอง

- ประมาณการวัสดุก่อสร้าง

- ผังสถานที่ก่อสร้าง

- ถ้าสร้างบ้าน คิดราคาประเมินร้อยละ 80

- สำหรับบ้านใหม่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

- ให้คิดราคาตามพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านตามรายละเอียด ข้อ 2


2. เงินกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

- ถ้าซื้อจากหน่วยงาน ธนาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร สำนักงานบังคับคดี หรือบ้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

- บ้านจัดสรรใหม่ คิดราคาประเมินร้อยละ 80 ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี (สำหรับบ้านสร้างใหม่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา)

- อาคารไม้ คิดตารางเมตรละ 5,500 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 5 ต่อปี

- อาคารพาณิชย์

1) หนึ่งชั้น คิดตารางเมตรละ 7,000 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี

2) สองชั้น คิดตารางเมตรละ 6,500 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี

3) ถ้าเกินสองชั้นราคาจะลดลงชั้นละ 500 บาทต่อหนึ่งตารางเมตร ค่าเสื่อมร้อยละ 2.5 ต่อปี

- บ้านคอนกรีตชั้นเดียว คิดตารางเมตรละ 7,000 บาท ค่าเสื่อมราคา 2.5 ต่อปี

- บ้านคอนกรีตสองชั้น คิดตารางเมตรละ 6,500 บาท ค่าเสื่อมราคา 2.5 ต่อปี

- บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ คิดตารางเมตรละ 6,000 บาท ค่าเสื่อมร้อยละ 3 ต่อปี ต้องนำเอกสารจะซื้อจะขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินมาประกอบการขอกู้


3. เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน กรณีจำนองบ้านและที่ดินเพื่อการเคหะไว้กับธนาคารพาณิชย์ต้องนำเอกสารที่กู้ไว้กับธนาคารพาณิชย์มาประกอบการกู้ด้วย


4. เงินกู้เพื่อต่อเติมบ้านและหรือซ่อมแซมบ้านของตนเอง
 ต้องถ่ายภาพสถานที่ที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร หรือปรับปรุงที่ดินมาประกอบคำขอกู้ด้วย


5. เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมการก่อสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ที่ดินที่จะซื้อนั้นต้องเป็นกรรมสิทธิของตนเองและนำมาจำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ด้วยและมีสัญญาจะซื้อจะขายมาประกอบการกู้


6. เงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
 ที่ดินที่จะไถ่ถอนต้องเป็นกรรมสิทธิของตนเองและนำมาจำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ด้วย


7. เงินกู้เพื่อจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
 ที่ดินที่จะซื้อและปลูกสร้างบ้านนั้นต้องเป็นกรรมสิทธิของตนเองและนำมาจำนองเป็นประกันกับสหกรณ์ด้วยและต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายประกอบการกู้

 

หลักประกันการกู้เงินพิเศษและกำหนดชำระคืน

1. ใช้หลักทรัพย์อันปลอดภาระจำนองรายอื่นมาค้ำประกันการกู้เงินพิเศษในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ โดยคิด 80% ของราคาประเมินจากทางราชการ รวมสิ่งปลูกสร้าง และสภาพหลักทรัพย์ต้องเป็น ที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ

2. ชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด

 

เอกสารประกอบคำขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะหรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใบเสร็จ 7 ฉบับ)

2. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา น.ส. 3ก. จำนวน 2 ชุด โดยกำหนดที่ดินในจังหวัดและต่างจังหวัดอัตราเสียค่าตรวจสอบที่ดิน ในวันยื่นคำขอกู้ของแต่ละจังหวัด ดังนี้

2.1 จังหวัดลพบุรี (3,000 บาท)

2.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี  (3,500 บาท)

2.3 จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ (4,500 บาท)

2.4 จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว (5,000 บาท)

2.นอกเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

 

หมายเหตุให้สมาชิกหาหลักเขตที่ดินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการไปตรวจสอบที่ดินได้สะดวก

3. นำโฉนดที่ดินไปขอราคาประเมินที่ดินจังหวัดหรือสาขา ถ้า น.ส. 3ก. ไปขอราคาประเมินที่ที่ดินอำเภอแต่ละอำเภอ

4. รูปถ่ายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนอง ประกอบด้วยรูปถ่ายบริเวณที่ดิน สภาพของที่ดินทั่วไปและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 4 ด้าน หรือรูปถ่ายหลักเขตของที่ดินที่ตั้งอยู่อย่างน้อย4 ภาพ และให้เขียนแผนผังที่ตั้งของที่ดินที่จำนำมาจำนอง

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของเจ้าของโฉนด หรือ น.ส. 3ก. อย่างละ 2 ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และคู่สมรส และเจ้าของโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. และคู่สมรสอย่างละ 2 ชุด

7. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบมรณะบัตร ของผู้กู้และเจ้าของโฉนดหรือ น.ส. 3 ก. และคู่สมรสอย่างละ 2 ชุด

8. หนังสือรับรองเงินเดือนของคู่สมรส กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

9. คำขอกู้ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และมาติดต่อด้วยตนเองที่สหกรณ์

10. กำหนดรับคำขอกู้หมดเขตทุกสิ้นเดือนของทุกเดือนที่สหกรณ์ ถ้าเดือนใดตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกเป็นวันทำการวันแรก

11. ผู้เป็นเจ้าของหลักฐานเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุดพร้อมลงวันที่กำกับด้วย

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (กู้ได้ไม่เกิน 7,000,000 บาท)

1. กู้ซื้อรถยนต์เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

2. กู้เพื่อลงทุนทำการเกษตร

3. กู้เพื่อลงทุนการค้าขาย ฯลฯ

สมาชิกที่มีสิทธิขอประนอมหนี้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ของสมาชิก คู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัว

2. เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าอัตราเงินเดือนเดิม

3. เป็นบุคคลที่ถูกคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์

4. เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข ข้อ 1-3 แต่คณะอนุกรรมการประนอมหนี้เห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการประนอมหนี้

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ขยายระยะเวลาการส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินสองเท่าที่กำหนดในสัญญาเดิม ทั้งนี้ ต้องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

2. สหกรณ์อาจพิจารณาวงเงินกู้ใหม่ตามความเหมาะสม หรืออาจให้ออกจากการเป็นสมาชิกและรับกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ และพิจารณาให้กู้โดยเงื่อนไขพิเศษตามที่คณะอนุกรรมการประนอมหนี้เห็นสมควรในกรณีนี้จะต้องจัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน

3. หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งชำระตามที่เห็นสมควร

4. สมาชิกมีสิทธิประนอมหนี้ได้เพียง 1 ครั้ง

5. มีสิทธิการค้ำประกันสมาชิกรายอื่นได้ตามปกติ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันให้กู้เงินกองทุนประกันเงินกู้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

1. ช่วยเหลือเมื่อสหกรณ์ฯได้ดำเนินการจำหน่ายสมาชิกภาพผู้กู้แล้ว

2. สหกรณ์ฯดำเนินคดีแก่ผู้กู้จนถึงขั้นบังคับคดีแล้ว ผู้กู้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดขายทอดตลาดหรือมีแต่ไม่เพียงพอชำระหนี้ (ต้องเป็นมติคณะกรรมการ 3 ใน 5)

3. สหกรณ์ฯเร่งติดตามหนี้สินจนถึงที่สุดแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการมีมติเป็นเอกฉันท์

4. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันในวงเงินหนี้คงเหลือสุทธิเท่านั้น

 

วิธีการดำเนินการ

1. ผู้ค้ำประกันขอผู้กู้เงินกองทุนเพื่อชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ทั้งจำนวนเงินกู้คงเหลือตามภาระหนี้ต้องไม่เกิน 300,000 บาท

2. มีผู้ค้ำประกัน 1 คน

3. การส่งชำระคืนภายใน 150 งวด

4. กองทุนคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 0 (ศูนย์) ต่อปี

5. ผู้ค้ำประกันสามารถมอบอำนาจให้ทนายที่ปรึกษาสหกรณ์ฯฟ้องบังคับคดีไล่เบี้ยได้(เงินที่ผู้ค้ำประกันจ่ายแทนผู้กู้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้)

เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการพิเศษ  (สข.) วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกู้เงิน

คุณสมบัติของผู้กู้

(1) เป็นสมาชิก สอ.ครูลพบุรี จำกัด อย่างน้อย 1 ปี และต้องนำหลักฐานมาแสดงความเป็นหนี้คงเหลือสุทธิจากสถาบันการเงินเท่านั้น

(2) สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการ , ข้าราชการบำนาญ , ลูกจ้างที่รับบำเหน็จรายเดือน

(3) สมาชิกต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

(4) วงเงินกู้เท่าที่เป็นหนี้สหกรณ์รวมหนี้สถาบันการเงินรวมถึงหนี้อยู่ในระหว่างดำเนินคดีหรือบังคับคดีทางกฎหมายและค่าเบี้ยประกันเงินกู้ต้องไม่เกิน 7,000,000.- บาท หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

(5) ต้องมีค่าหุ้นรวมเงินฝากประกันหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้และไม่อนุญาตให้ถอนเงินฝากประกันหนี้เดิมได้

(6) เมื่อกู้แล้วเงินเดือนผู้กู้ต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นข้าราชการบำนาญให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

(7) สหกรณ์คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย หรือให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

(8) ต้องชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนส่งไม่เกินอายุ 95 ปี

(9) ต้องมีข้าราชการค้ำประกันวงเงินกู้ 300,000.- บาท ต่อ 1 คน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

(10) ผู้กู้ต้องทำประกันภัยสินเชื่อเต็มตามทุนประกันของกรมธรรม์นั้นๆ และต้องชำระเบี้ยประกันเงินกู้ทุกปีตามที่สหกรณ์กำหนด

(11) วงเงินกู้ทั้งหมดนั้น ถ้าผู้กู้ถึงแก่กรรมจะต้องมีเงินพึงได้ของผู้กู้เพียงพอที่จะชำระหนี้สหกรณ์ได้

(12) เงินกู้ส่วนที่จะชำระหนี้สถาบันการเงิน ให้สหกรณ์ดำเนินการชำระให้เท่านั้น

(13) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจทั้ง 2 สมาคม

(14) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องยินยอมเปิดเผยรายงานเครดิตบูโร (เพื่อประกอบการพิจารณา)

(15) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

(16) หลังจากได้รับการอนุมัติการกู้เงินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้ว สมาชิกต้องงดการทำนิติกรรมเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์

(17) อื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 

*** สมาชิกต้องยื่นคำขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กำหนดอย่างครบถ้วนโดยสหกรณ์จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น ***

 

เอกสารที่ต้องยื่นต่อสหกรณ์

1. เอกสารประกอบของผู้กู้

(1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้กู้  5 ใบ

(2) สำเนาใบสำคัญสมรส / หย่า หรือมรณบัตร(ถ้ามี) 2 ใบ

(3) สำเนาบัตรคู่สมรส 2 ใบ

(4) สำเนาบัตรทายาทคนละ 1 ใบ

(5) สำเนาทะเบียนบ้านทายาทคนละ 1 ใบ

(6) สำเนาบัตรผู้ค้ำประกันคนละ 1 ใบ

(7) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล(ถ้ามี) 1 ใบ

(8) สลิปเงินเดือนผู้กู้ 1 ใบ (เดือนสุดท้ายที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินรับรอง)

(9) เอกสารแสดงยอดหนี้สุทธิจากสถาบันการเงิน

(10) หนังสือรายงานเครดิตบูโร

(11) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินได้อื่นของผู้กู้Copyright © 2022 LOPBURI TEACHER SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.