เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี


นางสาวภิญญารัตน์ ชมญาติ

ผู้จัดการ

กลุ่มการเงินและเทคโนโลยี


นายศราวุธ ดิษบรรจง

รองผู้จัดการกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี


นางสาวสุภณิดา บุญทัน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางปริษา สงวนวงษ์

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวอังสุมา แก้วดวงตา

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวสิรีธร หงษ์คำ

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางอัจฉรา พิมพาภรณ์

หัวหน้าฝ่ายข้อมูล


นายถิรวิทย์ เกตุถาวร

เจ้าหน้าที่ข้อมูล


นายบุญญวัฒน์ สงวนวงษ์

หัวหน้าฝ่าย IT


นายปัญญา มาลินันท์

เจ้าหน้าที่ IT

กลุ่มอำนวยการ


นางสุวรรณา คงชาวนา

รองผู้จัดการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวพรพรหม นันคำ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางพัชรกิต หน่อทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางเปรมวดี เจริญชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวนิชา กัณฐโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางเมธารัต น้อยสงวน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ


ว่าที่ร้อยตรีเสพสัณห์ บุญพลอย

เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายสุทธิชัย ศรีปั้น

หัวหน้าฝ่ายบริการ


นายสุดใจ เต๊ะวงษ์

เจ้าหน้าที่บริการ


นางสาวปภัทร์สิริ ภัทรจิรัณพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการ

กลุ่มสินเชื่อและบัญชี


นายสราวุธ ดวงจันทร์

รองผู้จัดการกลุ่มสินเชื่อและบัญชี


นางสาวเพียงตะวัน นามเกิด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาวนิศารัตน์ กิตติสุวรางกูล

เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวจิตตานันทิ์ เหล็กเพ็ชร์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ


นางสาวณิรดา ครองสถาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวสุนิษา สงวนสุข

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นายปรัชญา ชนะวงศ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวณัฐกัญญา สุขเรือน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวธมล นาน้ำเชี่ยว

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวนภัสสร ดวงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย


นายรชานนท์ รสฉ่ำ

เจ้าหน้าที่กฏหมาย


นางสาวปิยะชนก กลัดงาม

เจ้าหน้าที่กฏหมาย