ข่าวสารทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ลง
1 เงินรอตรวจสอบ 24 พ.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
2 ขอเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน 3 พ.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
3 ปรับหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (สร) 2 พ.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
4 ประกาศทุนการศึกษาบุตร 2567 2 พ.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
5 สัญญาค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี 30 เม.ย. 2567 อ่านเพิ่มเติม
6 ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมอบรม 28 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
7 ปรับลดดอกเบี้ยทุกประเภท 26 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
8 เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ 11 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
9 การเสนอราคาประกันสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 8 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
10 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกู้ 8 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
11 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดที่ 2 13 ก.พ. 2567 อ่านเพิ่มเติม
12 ขอเชิญประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 1 ก.พ. 2567 อ่านเพิ่มเติม
13 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 2 26 ธ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
14 ประกาศผลการการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยสินเชื่อ 22 ธ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักการภารโรง 22 ธ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
16 ประกาศเรื่องการส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบ 30 พ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
17 ประกาศรับสมัครคณะอนุกรรมการ 20 พ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
18 ประกาศการเสนอราคาประกันสินเชื่อสมาชิกส 20 พ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
19 ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 20 พ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
20 ประกาศผลการเลือกตั้ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 20 พ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
21 คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดที่ 66 31 ต.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
22 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการด้านธุรกรรมที่หน่วยบริการ 31 ต.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
23 ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
24 การถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 9 ต.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
25 แจ้งผลการสรรหากรรมการ ชุดที่ 66 5 ต.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
26 ขอเชิญสมาชิก นำส่งหนังสือรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จอาวุโส ประจำปี 2566 13 ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
28 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 7 ส.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
29 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 7 ส.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
30 ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 27 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
31 แจ้งวันหยุดทำการ 26 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
32 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 25 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
33 ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน 24 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
34 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2567 24 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
35 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่นๆ 3 ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
36 ประกาศหน่วยที่ต้องเลือกตั้ง 21 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
37 ประกาศโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 21 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
38 ช่วงเวลาสิ้นสุด เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 20 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
39 วันหยุดสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน 2 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
40 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
41 การให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 20 พ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
42 ส่งเสริมระดมเงินฝาก (สมาชิกสมทบ) 3 พ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
43 สหกรณ์ให้ทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน 28 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
44 แจ้งวันหยุดทำการ พค 28 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
45 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 7 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
46 ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
47 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 เม.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
48 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 31 มี.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
49 แจ้งเปิดโครงการเงินกู้ 3 ม.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
50 แจ้งการเก็บเบี้ยประกันสินเชื่อ 19 ธ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
51 สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน 2 ธ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
52 ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกบริษัทประกัน 30 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
53 ประกาศการเสนอราคาประกันสินเชื่อ 17 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
54 ประกาศรับสมัครคณะอนุกรรมการ 17 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
55 แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 12 พ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
56 ประกาศรายชื่อกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่65 27 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
57 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 2566 24 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
58 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 2 20 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
59 แจ้งสมาชิก วันหยุดสหกรณ์ 13-14 ตุลาคม 2565 14 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
60 ขอเชิญตัวแทนประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 14 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
61 ตรวจสอบ ปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 13 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
62 การสรรหาในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ชุดที่ 65 8 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
63 ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ 65 6 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
64 ประกาศ แจ้งผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 65 5 ต.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
65 แจ้งสมาชิกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันที่งดกดรับเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 24 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
66 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิก สฌ. 7 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการ ชุดที่ 65 7 ก.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
68 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกจัดการสหกรณ์ฯ 30 ส.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม