สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

ไฟล์ระเบียบปฏิบัติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด


ระเบียบ
1 ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
2 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
3 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
4 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
5 ว่าด้วยการประนอมหนี้ พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
6 ว่าด้วยการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
7 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
8 ว่าด้วยการจ่ายค่าตรวจและจำนองหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
9 ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
10 ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
11 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฏิบัติงานของสหกรณ์ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
12 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ.2566(สำหรับสหกรณ์) อ่านต่อ...
13 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 อ่านต่อ...
14 ว่าด้วยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560 อ่านต่อ...
15 ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
16 ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566 อ่านต่อ...
17 ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
18 ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2566 อ่านต่อ...
19 ว่าด้วยการรับฝากเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
20 ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 อ่านต่อ...
21 ว่าด้วยการใช้ทุนจัดตั้งสำนักงานของสหกรณ์ พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
22 ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางวิชาการ พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
23 ว่าด้วยเงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ.2559 อ่านต่อ...
24 ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดสมาชิก พ.ศ2562 อ่านต่อ...
25 ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมากผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
26 ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
27 ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึงแก่กรรม พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
28 ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
29 ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
30 ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
31 ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
32 ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2555 อ่านต่อ...
33 ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ.2547 อ่านต่อ...
34 ว่าด้วยการใช้รถตู้สหกรณ์ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
35 ว่าด้วยการทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ.2547 อ่านต่อ...
36 ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2547 อ่านต่อ...
37 ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
38 ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม 64 อ่านต่อ...
39 ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2554 อ่านต่อ...
40 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.256 อ่านต่อ...
41 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
42 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
43 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
44 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานหน่วยบริการ อำเภอชัยบาดาล พ.ศ.2560 อ่านต่อ...
45 ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ พ.ศ.2553 อ่านต่อ...
46 ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
47 ระเบียบค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2 อ่านต่อ...
48 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปี64 อ่านต่อ...
49 ระเบียบรักษาพยาบาลสมาชิก อ่านต่อ...
50 ระเบียบฯ ทุนสาธารประโยชน์ ฉบับที่ 2 ปี 2566 อ่านต่อ...
51 ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ...
52 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูปี 2565 อ่านต่อ...
53 ระเบียบแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฉบับ 2 อ่านต่อ...
54 ระเบียบลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 อ่านต่อ...
55 ว่าด้วยธุรกรรมการเงิน อ่านต่อ...
56 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 2) อ่านต่อ...
57 ว่าด้วยค่าตรวจและการจำนองหลักทรัพย์ (ฉบับที่3) อ่านต่อ...